افغان ته

 

زه چـــــــې وګورم قامونو د جهان ته

شم حـــــــيرانه فکر وړی يم افغان ته

 

د تمـــــــدن له قافلې دی وروسته پاتې

خدايزده کله به رسيږی دې کاروان ته

 

د بشـــــــــــــــــــر له کرامته نا خبره

د انسان په سترګه نه ګوري انسان ته

 

ګام په ګام له الـــــــــهي قانونه تښتې

شـــــــــــــــــاه يې اړولې ده قران ته

 

خــــــــــپل کور په خپلو مټو ورانوي

فکر نکوي خپلې ګټې، خپل تاوان ته

 

تر څـــــــــو به غلامان وي د پرديو

تر څو به خوشامندې کوي خــان ته

Advertisements