محمد رفيق ارمان
محمد رفيق ارمان

 

زړه مې ډير دا ســــتا د غم نه نا قرار شي

سور پالنګ راته بي ياره سور انګار شي

    

د ښايست مثال دې نه وينـــــــــم جهان کې

ستــــا د حســـن صفتونه کله شمــــار شي

هـــــــيڅ پروا به يې ونکړمـــــــــــه دلبره

که مې سراو مال دا ستا په مينه ځــار شي

لوی سيلاب اوښکې مې سترګو نه بهيږي

ستا د لاسه ستمونه پر مــــــــــا خوار شي

عاشقي کـــــــــــــــې بيغمي څه پکار نده

د مينــــــــــــــــــــــو ديدنونه په تلوار شي

زه به زړه د ستا د سترګو په کور کـيږدم

که ستا باڼه يې پريښودلو ته تيــــــــار شي

اې ارمان نوره ســـــــــودا څه پکار نه ده

سوداګانې خو د مينې په بـــــــــــازار شي

 

محمد رفيق ارمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements