د 1388کال لمانځنه په انځورونو کې:

 

د ګلپاڼې ګرانو ليدونکو دادی بيا هم ځينې ښکلي انځورونه ستاسې د ليدو لپاره ستاسې مخې ته ږدم. هليه ده چې خوښ مو شي.

 

د 1388 کال پر مهال په قرغه کې د ځوانانو په بنډار کې ښاغلی شرفيار سندره وايي او رفيق عالم ورته مايک نيولی دي.
د 1388 کال پر مهال په قرغه کې د ځوانانو په بنډار کې ښاغلی شرفيار سندره وايي او رفيق عالم ورته مايک نيولی دي.

 

 

 

د 1388 کال پر مهال په قرغه کې د ځوانانو په بنډار کې ښاغلی شرفيار سندره وايي او رفيق عالم ورته مايک نيولی دي.
د 1388 کال پر مهال په قرغه کې د ځوانانو په بنډار کې ښاغلی شرفيار سندره وايي او رفيق عالم ورته مايک نيولی دي.

 

په قرغه کې د نوي کال په مناسبت د ځوانانو بنډار
په قرغه کې د نوي کال په مناسبت د ځوانانو بنډار

 

د کابل په قرغه کې د نوي کال په مناسبت په بنډارکې مشهور شاعر بابرزی هم ناست دی
د کابل په قرغه کې د نوي کال په مناسبت په بنډارکې مشهور شاعر بابرزی هم ناست دی
په قرغه کې د نوي کال په مناسبت ځوانان اټن کوي
په قرغه کې د نوي کال په مناسبت ځوانان اټن کوي
د کابل په قرغه کې د نوي کال په مناسبت ځوانان اتڼ کوي
د کابل په قرغه کې د نوي کال په مناسبت ځوانان اتڼ کوي
Advertisements