هر څوک له ژونده ستړی  هر ځان له ژونده  ستړی

بشـــــــر له ژونده ستړی هر انسان له ژونده ستړی

 

هيڅ وخت سنـــــدريز نه غواړي دا خلک دلته واړه

ټپـــــــــــه له ژونده ستړې يا قربان له ژونده ستړی

 

دا څه وجه ده خدايه دلتــــــــــــــه ولې داسې کيږي

هر ښه لــــه ژونده ستړی هر خوبان له ژونده ستړی

 

چا لارو کې اغزي کـــــــــــــــــرلې ربه محبت ته

مين له ژونده ستړی او جانــــــــان له ژونده ستړی

 

هدف ته نــــــــــــــــه رسيږي ملنګ ياره اوميدونه

نن ځمکه د هر چـــا زړه کې ارمان له ژونده ستړی

 

تازه ګل ملنګيار

 

 

Advertisements