کوڅه کې

مخې ته راغله خو بدله يې کړه لار کوڅه کې

تيرو بيـــــر شو سره ونه شو ديدار کوڅه کې

 

کوڅه کې

مخې ته راغله خو بــــــــدله يې کړه لار کوڅه کې

تيرو بير شو ســــــــــــره ونه شو ديدار کوڅه کې

ما يې زړه کې ســــــــل نښې ساتلې دی خو بيا هم

اکثر ورکيږي کـــــــــــليوال سړی د ښار کوڅه کې

دومره ساده هم نه يم پوهيږمه چې ځان تير باسې

چا په روانه باندې لوســـتی دی اخبار کوڅه کې؟

لکه چې  بيا يې د چا غريب مين ادې  کړه بوره

خلک را غونډ دی جــــوړ دی بير وبار کوڅه کې

کور خو په تا کــور دی   کـــــلی په تا ښکلی دی

په تا جوړ وي تل رنــــــــــــــګين بهار کوڅه کې

چوپه چوپتيا ده خامـــــوشي ده چې هغه نشته ده

که نه څومره شور ماشور به  وو د يار کوڅه کې

پښتني غرور به مـــــې لا نور څنګه رالاندې شي

پښتنې پيغلــې چې خير غواړې د اغيار کوڅه کې

سل چيغې يې وکړې خو يوه سودا يې هم وه نکړه

د بنګړيوالې هم تــــــود نه وو نن بازار کوڅه کې

 

 

Advertisements