تازه ګل ملنګيار
تازه ګل ملنګيار

روغ په پړو تړل کيږي                                                      

روغ په پړو تړل کـــــــــــــــــــيږي ليوني را شړل کيږي

سر تر پايه حـــالات ګونګ دي دا کيسه نه څيړل کيږي

 

 

حقـــــــــــــــــيقت ولې د تورو پردو شاته لرې پروت دی

نه پوښتنــــــــــه ددې وشوه او نه غور بحث پرې  کيږي

دا سياســــــت که نصيحت دی نه پوهيږم چې دا څه دي؟

درنی پورته مخ په ځوړ ځــي سپکی ښکته کرړل کيږي

دلته جــــــــرم وکړي لاړ شي هلته غوړ بريتونه ګرځي

بې ګــــــــــــــــناه ځي غرغرې ته غريبان ځړول کيږي

دغه شن که پوزيشـــــــن دی که چا جوړ ګډوډيشن دی

دلته دال، لوبيــــــا او وريجې په يوه ديګ کې لړل کيږي

اه د ځمـــــــکې په سر خښې تيږي هيڅوک نه را اخلي

خښې غټــــــې غټـــــــې چلي اوس په زور نړول کيږي

چې ميلمـــــــــــه راځې ملګرو ځان د کلي کوربه بولي

چې دا دی وي دا يې حــــــال وي خامخا به ګرړل کيږي 

چې لګـــــــــــــــيږي او سلويږي زوال مومي ملنګياره

هغه هم که اوسپـــــــــــــــنه وي خو رژيږي خوړل کيږي

 تازه ګل ملنګ يار

Advertisements