هره ورځ په کې قتـــــــــــليږي بې ګناه هيلې
زما لـــــــــــــــــــه زړه جوړ دي بغداد دلبره

ستا دا سپينه ماڼۍ به هم شي خاورې اخر

چې ړنګوي زما زخمي زخمي هيواد دلبره

 

که معصــــــوم زړه مې درله ګوره ازار وکه

په ټــــــــــــــول ژوندون به نه شې ښاد دلبره

 

ستا د مخ کتــــــــــــاب لوستۍ شي څه ناڅه

زړه مې دومره ډيرهم نه دي بې سواد دلبره

 

زه لکه مرغۍ ستــا د غم په دام کې ګير يم

ته بې غمــــــــــــــه ګرځـــــــــــه ښه ازاد دلبره

 

وطـــن کې مې بل کړی تا د هـــــوس اور دی

بې ګناه انسانان يې شول د سون مواد دلبره

 

ستـا دظالم زړګي دا هيله دې تر سره نه  شي

چې قتلوي پرې د معصوم زړګي مراد دلبره

 

Advertisements