سخي جان وفايار
سخي جان وفايار

د عاشقــــــــــــانو دې خدای مل شي
د بيلتــــــــــــــــانه په ژرنده دل شي
له روغ سړي نه جـــــــوړ پاګل شي
لرګي چې دوه شي اور پرې بل شي
بيګاه په ما غريب يواځـــــــــــــــــــــــې بليـــــــدنه

چې بـــــــــــــــي وفا د چا دلبر شي
ســـم دم پر جوړ خدایګو محشر شي
له هر پی مخـــــــي لاس په سر شي
په ژوندانه يـــــــــې جوړ خطر شي
داســــــې مين په خندا څــــــــــــــــــــه وکړي مينه

راځه چې يو له بله ځـــــــــــــار شو
دې خپل کلتور ته خدمتــــــــګار شو
د هر دښمن د سترګو خــــــــــار شو
جانانه مينه کې ځار ځــــــــــــار شو
چې شاعران مو تر قيامــــــــــــــــــــــــــــته يادوينه

سخي جان وفايار

Advertisements