د نادان زړګي چاره نه شي جانانه 

d8b3d8aed98a-d8acd8a7d986-d988d981d8a7d98ad8a7d8b1
سخي جان وفايار

 بې له بنګو ګــــذاره نه شي جانان  

 

ستا د خوږ نوم هر يو توری راته ياد شي
راته ياده سيپـــــــــــــــــاره نه شي جانانه

خپل قدم دې په خيــــال ږده رقيبان ډير دي
پټه مينه مو ښـــــــــــــکاره نه شي جانانه

د محـــــبت په خوند به کله هغه پوی شي
چې يې زړه پـــــــاره پــاره نه شي جانانه

د پښتون قومه اوچـــــت شه ځان بيدار کړه
بل پښتـــــــــون دې غر غره نه شي جانانه

مه ځه مه ځه چې ښــــکلا در سره درومي
چې پکتــــــټــيا سپيره سپيره نه شي جانانه

چې منـــــــــــــــکر له محبته څخه نه شې
چې الله درتــــــــــــــه غصه نه شي جانانه

سخي جان وايم چې مړ شې خدای دې واخله
چې زمـــــــــــا در باندې ښه نه شي جانانه

سخي جان وفايار

Advertisements