دور محمد نيکمل
دور محمد نيکمل

 

په ژړا ژړا مې دواړه ســــــترګې سرې شوې

په ګريوان مې را روانې د اوښکو قافلې شوې

 

 

تورې لړې شنـــــــــــــــــــــه دودنه ترينه خيجي

له خولې مې پورته د اسويلو سلـــــــــــــلې شوې

 

لرې ګرځې هيڅ د حال پرســـــــــان مې نه کړي

اخ نيمګړې هغه زمــــــــــــــا ټولې اسرې شوې

 

چـــــــــــــــې هر وخت ستا د راتلو لارې څرمه

دواړه ستـــــــرګې مې دا ستا په لوې کږې شوې

 

زه هــــــــغــــــــــــــــــه يم بدل شوی نه يم ياره

ولې ســــــــــــترګې دې نن ما باندې ړندې شوې

 

يو دی نـــــــــه وو هزار هزار پی مخي نور هم

دور محــــــمد نيمکل په ده سترګې خوږې شوې

دور محمد نيکمل

Advertisements