محمد رفيق ارمان، خوږ ژبی اولسي شاعر
محمد رفيق ارمان

 

سوله مې ارزو ده ګران وطن کې زه يې غواړمه

شور د بلبـــــــــــلانو په ګلشن کې زه يې غواړمه

 

 

 

سوله ازادي په ګـــــران وطن کې چې زما نه وي

تل به په ژړا وي، ماشومــــــان به په خندا نه وي

  

بلې ډيو غواړم د عرفـــــــان په ګران وطن کې زه

 

غواړم اوازونه د بلبــــــــــــــــلو شين چمن کې زه

 

ورکې د جګړې شي له دې کوره نور يې نه غواړو

خلاص دې افغانان شي له پيغوره نور يې نه غواړو

 

لاس د وحدت ورکړۍ افغـــــــــــانانو يو تر بله نن

ختمې دښمۍ کړۍ افغانانو تــــــــــــــــاسو خپله نن

 

دې سپيره ډاګونو شاړو ځمکو نه چمـن جوړ کړۍ

ړنګو کنډوالو وچو باغوونو نه ګلشــــن جوړ کړۍ

 

ژوند کړي سرو غرمو کې مظلــــــــــومان ګورۍ

خير غواړي په کوڅو کې يتمــــــــــــــــان ګورۍ

 

څو به د جګړې په اور کې نوره افغانــــــان سوځي

وږ تږي ګرځي سرو غرمو کـــې ماشومان سوځي

 

ډير يم هيله من چـــــــې په وطن کې کراري راشي

ورکه شي نيســـــــــــتي په افغانانو ښيرازي راشي

 

لرې کړۍ نفــــــــــــــــــــــــاق له خپلو زړو ځينې 

واخلۍ الهامـــــــــــونه د ارمان ښکلو شعرو ځينېي

 

محمد رفيق ارمان

 

 

 

 

Advertisements