تور پيکی

تور پيکي ته څنډ ورکړه خلاصه سپينه ټنډه کړه

پلو له مـــــخه لرې کړه څيره دې راڅرګنده کړه

 

زه يمــــه د پيو جام زه يــــــــــــمه د ميو جام

غړک راڅخه پورته کړه تاو راځينې شنډه کړه

 

کله چې خنـــــــدا وکړې ناز وکړې ادا وکړې

زړه مې راته وايي چې ځه ور باندې منډه کړه

 

ما چــــــــــې درته وکتل تا راته مړه مړه کتل

ډير دې ورخطا کړمه ساه دې ما کې ګنډه کړه

 

نه چې شې زما نصيب شې چې د بل چا نصيب

کړمـــــــه وحدتيار ښيرا پاک الله دې کونډه کړه

 

عبد الولي وحدتيار

Advertisements