غمونه

 

بيګا مـــې ځان سره شمارل غمونه

له تا مې ډير وو څو څوځل غمونه

 

ســـترګو پټولو ته يې پرې نښودم

څه ستــــا وو څه مې خپل غمونه

 

پر مـــــــــا به پرله پسې نه راتلل

که له غــــــمونو شرميدل غمونه

 

که زه هر څـومر ورنه لرې لاړم

ګـــــام په ګـــام راسره تلل غمونه

 

ته نه وې شپه تياره وه زه يواځې

لکــــــــــــه باران راوريدل غمونه

 

 

 

Advertisements