چې راته ونکړې د تلو خبرې

نه مې خوښيږي جنجالو خبرې

 

د يارانې خبرې پټې ساته

چاته چې اونه کړې د رازو خبرې

 

ارمان دې پټ په ښکلي مخ مين دې
ورتـــــــه کوه په شنډو سرو خبـرې

 

 

 شاعر: محمد رفيق ارمان

راليږونکی: غزت الله اديب

 

Advertisements