سخي جان وفايار
سخي جان وفايار

توره لوپټه

                                                       

توره لوپټه درســــــــــره ښه ښکاري

مينه پښتنه در ســـــــــره ښه ښکاري

 

تا چې په سپين غـــــــاښ لوپټه ونيوه

دا ناز او نخره در ســره ښه ښـکاري

 

کړم دې لولپه په سرو لمــــــــبو باندې

د سره چارګل شغله درسره ښه ښکاري

 

وريبه اغزي چې ســـــــيمه ګل ګل شي

د سرو ګلو غنچه درســـــره ښه ښکاري

 

پاڅه دا ويده ځوانان راويښ کــــړو نور

بيا ميوند ټپه درســــــــــره ښه ښکاري

 

ياره وفاياره که تـــــــــرې ځار هم شې

توره لنګوټه درســـــــــــره ښه ښکارې

 

                                                          

سخي جان وفايار

Advertisements