خپلواکي

ننګ دی ناموس دی غيرت ده خپلواکي
په دنيا کې لوی نعمت ده خــپـــــــلواکي

وږي تږي پراته خپل وطن کې ښـــه يو
زمونږ حيا زمونږه پت ده خپــلــواکـــي

جـــــهـــل ده، تــيـــاره ده غــــــــلامي
رڼــــــا ده هدايــــــت ده خپــلــواکــــي

که زرکاله وي ژوندون په غلامۍ کې
پرې بهتره يو ساعت ده خپــلــواکـــي

چا په خــــپــلــه خوښـــــه ندی رابښلی
مونږ اخستی د سرونو په قيمت ده خپلـواکـي

Advertisements