د پکتيا د احمدابا د ولسوالۍ د غړک ښکلې سيمه
د پکتيا د احمدابا د ولسوالۍ د غړک ښکلې سيمه
 
  
 
 د احمدابا د ولسوالۍ د غړک د سيمې يوه ګلورينه لار
د احمدابا د ولسوالۍ د غړک د سيمې يوه ګلورينه لار
 
  

د احمد ابا د ولسوالي دغړک د سيمې تصوير له بل لوري
د احمد ابا د ولسوالي دغړک د سيمې تصوير له بل لوري

د احمد ابا ولسوالۍ د غړک سيمه
د احمد ابا ولسوالۍ د غړک سيمه

د احمد ابا ولسوالۍ د تاند غړک کلی
د احمد ابا ولسوالۍ د تاند غړک کلی

د احمد ابا د تاند غړک يوه بله ګوښه
د احمد ابا د تاند غړک يوه بله ګوښه

د غړک د کلي يوه ورانه څنډه چې په ليدو يې د سړه زړه هم ورانيږي
د غړک د کلي يوه ورانه څنډه چې په ليدو يې د سړه زړه هم ورانيږي
Advertisements