د ننګرهار په هډه کې د مسجد کتابتون
د ننګرهار په هډه کې د مسجد کتابتون

د ننګرهار په هډه کې د يو سوداګر په خصوصي پانګه جوړ شوی مسجد
د ننګرهار په هډه کې د يو سوداګر په خصوصي پانګه جوړ شوی مسجد
د ننګرهار په هډه کې د يو تن سوداګر لخوا  د هغه په شخصي پانګه جوړ شوی مسجد
د ننګرهار په هډه کې د يو تن سوداګر لخوا د هغه په شخصي پانګه جوړ شوی مسجد

 

په اسلام اباد کې د الفيصل مسجد يو ښکلی انځور
په اسلام اباد کې د الفيصل مسجد يو ښکلی انځور
د کابل په زړه کې د عبدالرحمان په نامه نوي ودان شوی مسجد
د کابل په زړه کې د عبدالرحمان په نامه نوي ودان شوی مسجد
د کابل په زړه کې د خشتي پله تاريخي مسجد
د کابل په زړه کې د خشتي پله تاريخي مسجد
د مزارشريف په ښار کې د سخي صاحب روضه
د مزارشريف په ښار کې د سخي صاحب روضه
په کابل کې د بابر په بڼ کې يو تاريخي مسجد
په کابل کې د بابر په بڼ کې يو تاريخي مسجد
په پيښور کې د سنهري مسجد په نامه يو ښکلی مسجد
په پيښور کې د سنهري مسجد په نامه يو ښکلی مسجد
په کابل کې د کابل سيند پر غاړه د شاه دو شمشيره رح مسجد
په کابل کې د کابل سيند پر غاړه د شاه دو شمشيره رح مسجد

 

Advertisements