ورکشاپ نیم روزه در مورد پوشش قریه جات توسط پروسه نظارت با اشتراک جوامع (Community Participatory Monitoring) دیروز مورخ 31 جوزا سال 1388 در مقر برنامه همبستگی ملی برگزار گردید.

 قابل یاد اوری است کې پروسه نظارت با اشتراک جوامع (CPM) در سال گذشته در قریه جات محدود پنج ولسوالی (15قریه) با همکاری 5 مؤسسات همکار بطور ازمایشی تطبیق گریده بود. بعد از حصول نتایج خوب  در دور ازمایشی حالا اداره هبستگی ملی در نظر دارد که تطبیق پروسه مذکور در مرحله دووم برنامه همبستگی ملی الی 2000 قریه جات سایکل یک گسترش دهد. از همین لحاظ از مؤسسات همکار میخواهد که قریه جات سایکل 1 که هنوز بودیجه خود را به مصرف نه رسانیده اند و کار پروژه انها جریان دارد و تکمیل کار پروژه تا  چند ماه اینده نیز متوقع نمیباشد برای پروسه سی پی ایم معرفی نماید ( یعنې قریه جاتیکه هزینه خودر را بمصرف رسانیده ( تمام پروژه های خورد را تکمیل نموده باشد) ویا  در اینده نزدیک بمصرف خواهند رساند برای پروسه سی پی ایم معرفی نمیگردد).

در طرزالعمل شوراهای انکشافی  قریه جات ذکر گردیده است که شورا انکشافی میتواند برای نظار ت از فعالیتهای شورا کیمته نظارت تشکیل نماید. به نظر برنامه همبستگی ملی اجرات کمیته های مذکور اطمینان بخش نبوده. لذا انها به تقاضای بانک جهانی و دیگر ارگان های دخیل برنامه نظر پروسه نظارت با اشتراک جوامع (قریه جات) معرفی نموده است. CPM پروسه نسبتا جدید است کې قریه جات را در نظارت پروژه های انکشافی  در سطح قریه مخصوصاً پروژه های همبستگی ملی بیشتر سهیم مینماید.

کار های عملی تیم های سی پی ایم در قریه جات شاید در ماه اگست – سپتمبر اغاز گردد.

در قدم اول در قریه مورد نظر یک تیم چهار نفری سی پی ایم انتخاب میگردد که دو نفر انها مرد و دو نفر زن میباشد.

اعضا تیم سی پی ایم از بین مردم قریه انتخاب میگردد و نباید اعضا شورا انکشافی باشد.

در انتخاب تیم سی پی ایم باید مطابق رهنمود انتخابات شورا انکشاف اقلا 60٪ مردم واجد رای دهی در انتخابات (رای گیری سری) باید موجود باشد.  

بعد از انتخاب،  تیم سی پی ایم راجستر میگردد و توسط مؤسسه همکار در مورد پروسه نظارت پروژها اموزش لازم میبیند.

بعد از اموزش لازم تیم سی پی ایم کار خود را اغاز مینماید. که عبارت است از:

بازدید از روند کار پروژه جاری د رهفته یک بار

خانه پوری چک لست تهیه شده حین بازدید از پروژه

برگذاری مجلس با شورا انکشافی قریه در هفته یک بار

مطرح نمودن دریافتهایشان با شورا انکشافی قریه

هنگام ضرورت برگذاری مجالس باز رسی اجتماعی

راپوردهی فعالیتهای شان به مؤسسه همکار در فورم تهیه شده

 قابل ذکر است که برنامه همبستگی ملی بزرگترین برنامه انکشافی در تاریخ کشور میباشد که توسط وزارت انکشاف دهات در قرا و قصبات کشور تطبیق میگردد. برنامه مذکور با مساعدت بلا عوض بانک جهاني وتمویل کننده گان دیگر تا هنوز بیشتر از 22000 قریه جات کشور را تحت پوشش خود اورده و دها هزار پروژه فرعي را تطبیق نموده است.

در ظرف دو هفته اینده مؤسسات همکار که تطبیق برنامه همبستگی ملی را در قریه جات تسهیل مینماید از ولسوالیهای تحت پوشش خود باید تعداد چنین قریه جات تثبیت و به اداره همبستگی ملی معرفی نماید. برای معرفی چنین قریه جات فورمت مخصوص برایشان  ارسال خواهد گردد.

برای اخذ معلومات بیشتر میتوانید با ایمیل ادرس n.ahmadzai@nspafghanistan.org تماس گیرید.

Advertisements