د درويش دوراني غزل

سوغـــــاتـــونه ستا له لوري راوړي راشي
 توره شــپـه روښانه ستوري راوړي راشي

 
 په ماښــــــــــام د مخ څراغ و ماته بل کړي
 په غرمـــــــه د زلفو سیوري راوړي راشي
 
 مــــلغـــــــــــــــــلرې زور وروته ورپریږدي
 اوښکې خپل کور ته کمزوري راوړي راشي
 
 په سرو ویـــــــنــو دې لا نه ده سرپه ماته
 خال دې غشي تر موږ پوري راوړي راشي
 
 زه ترې وغـــــــــــواړم لعلونه ای درویشه
 دوئ زمــــــــــا د غزل توري راوړي راشي

دروېش درانی

همدا غزل په غږ کې واورۍ

Advertisements