څله مې مـــــــــــرګ له خدايه غواړې ياره

که جنازه مې در نه يوسي بيا به ژاړې ياره

 

په ژوندون چې دې زمــــــا پوښتنه نه کوله

د مزار تر څنګ مې ولې اوس ولاړې ياره

خير که اوس مــــــــــې قدر نه در معلوميږي

چې وخت راشي په نامه به مې بيا وياړې ياره

 

لکه ماشوم دې هره ورځ په يو شي پخلا کوم

نن مې بيا درته راوړی هار د غــــــاړې ياره

 

ته چـــې نه وې کلی راته وران معلوميده

بې له تا وي ستا د کلي کوڅې شاړې ياره

 

ډير د لرې دې راغــــــــــــــلی يم ديدن ته

مــــخ دې ولې په پلو کې رانه نغاړې ياره

 

زما بې له تانه څـــــــوک دي په دونيا گرانه

زه دې پريښودمه چاته چې ته ولاړې ياره

Advertisements