ډيره نيــــکــــمرغه ډيره مبارکه ده

په مياشـتــو کې سرداره ده ملکه ده

 

نفل لمونځ پکې ثواب لري د فرضو

ثواب  د صـــــــدقو يې بې درکه ده

 

شـــــفــــاعت د بنده خپله کوه رب ته

ګرانه ده پر ما او خوښه زما ځکه ده

 

پيل يې رحمت منځ بښنه پای خلاصون دی

د خدای له نــــعـــمـتـــونو ځـــيــنـې ډکه ده

 

د دوزخ دروازې بندې وي دې مياشت کې

رټليو شيطانانو تــــــــــــــــــــــــــه تلکه ده

 

چې مياست روژه وي او لمونځ دې پر مکه وي

بيا يوه سجده حساب په څـــو څــــــــــو لکه ده

 

د قران غوندی کتاب پکې نازل شو

د قدر شپه د قدر شــــپه بې شکه ده

 

ريښتيني عاشقان يې بيا بيا مومومي

هغوی چــې ترکه کړې يې تلتکه ده

 

که څوک وغواړي نو موندل يې ند دي ګران

خو خوند يې په هـــمدې کې ده چې ورکه ده

 

د حج هــومره ثوابونه يې نصيب شي

د اعتکاف لمن نيولې  يې چې کلکه ده

 

 

 

Advertisements