اختر مو مبارک شه

راغلــــــــي خپل وطن ته مسافر مو مبارک شه

دوستانو له خوښي نه ډک اختر مو مبارک شه

 

سپيره و چنـــارونه     **     خـــــړ پړ وو ګدرونه

د پيغــــــــلو له منګيو ډک ګودر مو مبارک شه

دوستانو له خوښي نه ډک اختر مو مبارک شه

 

وطن ګلذار کلذار دې ** راغلی پرې بهار دې

تعليم پـــــــــر مخ روان دې دا هنر مو مبارک شه

دوستانو له خوښي نه ډک اختر مو مبارک شه

 

ملګري که ياران دي **  ټولګي ټولکي راون دي

وطن ورباندې ښه ښکاري چکر مو مبارک شه

دوستانو له خوښي نه ډک اختر مو مبارک شه

 

دا وايم وحدت ياره **  تبريک مو شه بار بار

سهار مو مبــارک شه مازديګر مو مبارک شه

دوستانو له خوښي نه ډک اختر مو مبارک شه

 

عبدالولي وحدتيار

Advertisements