د ګريز په ښار کې يو تن د وچې ميوې له پلورنکي سره د خبرو په حال کې
د ګريز په ښار کې يو تن د وچې ميوې له پلورنکي سره د خبرو په حال کې
په ګرديز کې د اختر په درشل کې د خلکو ګڼه ګوڼه
په ګرديز کې د اختر په درشل کې د خلکو ګڼه ګوڼه
په ګرديز کې د قصابۍ يو دوکان
په ګرديز کې د قصابۍ يو دوکان
يو تن د وچو ميوو په دوکان کې له دکاندار څخه د يو څه شي غوښتنه کوي
يو تن د وچو ميوو په دوکان کې له دکاندار څخه د يو څه شي غوښتنه کوي
په ګرديز کې يو تن د خپلو ماشومانو لپاره جامې خوښوي
په ګرديز کې يو تن د خپلو ماشومانو لپاره جامې خوښوي
په ګرديز کې خلک د يوې کراچۍ په شا او خوا راټول شوي دي تر څو دخپل اړتيا وړ توکي و پيري
په ګرديز کې خلک د يوې کراچۍ په شا او خوا راټول شوي دي تر څو دخپل اړتيا وړ توکي و پيري
Advertisements