اختره… کلي ته راشه

اختره راشه زمونږ وران کلي ته راشه

ځـــــان سره راوله جانان کلي ته راشه

 

زمونږ د اوښکو د جرګو سوالونه ومنه

درته زاري کوو جان جان کلي ته راشه

 

ستي ستي وجود زموږ ټکو غواړي له تا

نتلـــــــيو زړوته شه درمان کلي ته راشه

 

تش په نوم دې پيژنو رنګ دې رانه هيردی

راشــــــــــــه راوښيه لږ ځان کلي ته راشه

 

د زړونو للمې مو د مينې باران غواړي

ځــــــان سره راوله باران کلي ته راشه

 

ځـــــوانان د ې هرکلی په اتڼونو کوي

ته په يکزار او يه قربان کلي ته راشه

 

مــــــين تږي د ديدن دي بهانې غواړي

راشه پوره يې کړه ارمان کلي ته راشه

 

نجونو سره کړي دي لاسونه ستا لپاره

سنـــدرې وايي ماشومان کلي ته راشه

 

ډيره موده وشوه چې وتلي دي له کوره

راولــــه کور ته پرديسيان کلي ته راشه

Advertisements