د ليون د ښار يو هوټل د شپې له څراغونو سره
د ليون د ښار يو هوټل د شپې له څراغونو سرهد ليون د ښار مرکزي برخه

20091030

20091030 (4)

IMG_0013

IMG_0028

IMG_0066

IMG_0047

Advertisements