ما نه جانه غوښتي سپورو څڼو ته ګلونه، پسرليه –  چيرته خو زمونږ کلي ته هم راپيښه وکه

 له رباب سره د يوه سيمه ايز پښتون هنرمند په غږ کې

Advertisements