د اوزلوبې تر پيل دمخه يو چاپ انداز تمرين کوي
د اوزلوبې تر پيل دمخه يو چاپ انداز تمرين کوي

 

يو اس زغلونکی د ميدان په څنډو کې خپل اس ته منډه ورکوي

Advertisements