حامد اقبال

د ادبياتو د اوسنيو تعريفونو له مخې د يوې ژبې ټول ليكلي او نا ليكلي منظوم او منثور هنري آثار ادبيات ګڼل ګيږي . اوس هر ډول ليكني څوك په ادبياتو كې نه شميري يوازې هغه آثار د ادبياتو تر سرليك لاندې راځي ، چي هنري ارزښت ولري . د مثال په ډول ، هر منثور اثر چي د علومو او فنونو په بيلابيلو څانګو كي ليكل شوي وي او يا هر منظوم اثر چي تاريخ ، جغرافيه ، طب اونور علوم او فنون په كې تشريح شوي وي ادبيات نه بلل كيږي .

بلكه په ادبياتو كې هغه هنري او ادبي آثار شامليږي ، چي له تخيله رازيږدلي او دژوند واقعيتونه په هنري ډول څرګند كړي . پر لوستونكو او اوريدونكو باندې خپل خاص او ښكلي هنري اثرولري او دهغه هنري ذوق تسكين كړي . دغه ادبي ، هنري اثر بايد په يوه داسي ژبني چوكاټ كې بيان شوي وي ، چي هم د ټولنيز ژوند هينداره وي او هم په لوستونكو او اوريدونكو كې يو احساس پيداكړي .

د ادبياتو ددغه تعبير له مخې ګورو ، چي پـښتو ژبه دغسې هنري ، ادبي آثار لري او كه نه ؟ ددې پوښتنې ځواب مثبت دي . كله چې موږ د پـښتو ژبي ادبي زيرمي و پلټو ، نو وينو چي له پخوا زمانو څخه تر ننه پورې ددې ژبې ويونكو هنري او ادپي آثار منځ ته راوړي دي ، چي هم ناليكلې او هم يې ليكلې بيلګې موجودې دي . په دې برخه كې د موضوع دڅرګندونې لپاره ادبيات لومړي په ناليكلو او ليكلو برخو ويشو:        نور بيا…

د حامد اقبال رالیږنه:

Advertisements