د کابل د شهدا سیمه یوه له هغو څخه ده جې هر کال د کابل یو ګڼ شمیر اوسیدونکی د نوروز په ورځ پکې را غونډیږی

 

په کابل کې د نوروز په ورځ ښځې له بنجاره څخه سودا اخلی

 یوه کورنۍ د میله ځای له سیمه د راستنیدو په حال کې 

یو ماشو م د نوروز لمانځلو ته د راټولو شویو خلکو ننداره کوی
په کابل کې د نوروز په ورځ پر یو بل بنجاره ولا د میرمنو ګڼه ګوڼه

 د شهدا په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه

Advertisements