غــــــــــــزل

 

بله دې مـــــــخ شمه ده اشنـــــــا لکه پتنګ درځم

ستا لمبه لمبه حســـــــــن ته درغلم په جنګ درځم

 

مست یم د جنون په مستۍ ستا مستۍ ځوانۍ سره

سمه لاره پریږدم ستا وصال ته په کړنګ درځم

 

زه شډل انسان که ستا ښکلا سره سمون نه خورم

ښــــــکلی په وتا یم ستا نظر که که بدرنګ درځم

 

اوښکو تویول مــــــــې که تل پاته یادګار نه لری

ځان به درنه ځار کړم لیونۍ مینۍ په ننګ درځم

 

اخ له انار چې مات شی سرې اوبه ترې وڅاڅی

دغسې زخمی زخمی د زړه په وینو رنګ درځم

 

راشــــــــــه دروازې پورې اشنا تنده یې ماته شی

دو سترګو کچکول سره مالګین لکه ملنګ درځم

 

 

څلوریزه

 

زما په زړه لوبــــــــې کوی ډیر زورور دی جانان

مګر په حســـــــــــــن مشهور لکه اختر دې جانان

 

 

د دنـــګوغرو د دنــــګو څــــوکو یې غورځولی یمه

په ځوانۍ مست په ځوانۍ دنګ لکه نښتر دې جانان

 

فیض الله مالګین

Advertisements