په مزارشریف کې د سخی صاحب مبارکه روضه
  په مزارشریف کې د سخی صاحب مبارکه روضه

  د سخی جان د روضې زیارت کوونکی د زیارت په حال کې
  د مزار په زړه کې د سخی صاحب روضه چې زیارت ته یې هر کال د هیواد له ګوټ ګوټ او بهر څخه یو ګڼ شمیر خلک راځی
  په مزارشریف کې د روضې لودیځ لور ته غزیدلې د بلخ د دروازې واټ
  د مزارشریف د ښار یوه څنډه
  د روضی ختیځ ته سپینو کوترو ګڼه ګوڼه
  دا هم د روضې جنوب ته د ښار یوه بله څنډه
  او دا هم د ښار په مرکز کې د برات د هوټل ښکلې ودانۍ
Advertisements