د هیواد په معارف کې د وتلې څیرې خدای بښلی محمد عثمان نژند شعر د هغه په خپل قلم،چې د ډیرو خطرو له ډلې څخه یی له ما سره یوه ده.

د خدای بښلی نژند یو شعر د هغه په خپل قلم
Advertisements