دا شعر د خدای بښلی نژند له خاطرو څخه یو بل دی چې له ما سره موجود دی، خدای بښلی نژند دا  قصیده هغه مهال لیکلې وه چې د ملا د دردونو له امله ډیر کړیده.

Advertisements