ریحان یوسفزی د سعودی عربستان له ریاض څخه د  ګلپاڼې پر لوستونکو لاندې دوه شعرونه لورولی چې زه په خپل کورودانی ورته وایم  او هیله ده چې ستاسې د پام وړ هم وګرځی.

ستا په شان نه یم چې یې نه پېژنم
مینه کومه دا کار ښه پېژنم

… په نوم زما دی خو سوچونه ستا کړي
لوې منافق دے زه خپل زړه پېژنم

چې بل خوشحاله کړ‌ي یو بل چقوي
زه ددې قوم یم پښتانه پېژنم

په پټو سترګو ورله هم تلې شمه
زړه مې راکاږي ستا کوڅه پېژنم

هر تن په مخ بلا مخونه لري
داسې حالوتو کښې څوک وپېژنم

ریحانه زه ترې بچ کېدلې نشم
هغه چشمان هغه باڼه پېژنم

ریحان یوسفزی -ریاض

ریحان یوسفزی
Advertisements