د کاروان غزل د هغه په خپل غږ کې

د درويش دوراني شعر په غږ کې

شعر په غږ کې

مورته د نورمحمد لاهو شعر د هغه په خپل غږ کې

د درويش غزل په غږ کې – بيا په جنګ ښکاري هوا او څراغونه

د شرر صافي بيتونه د هغه په خپل غږ کې

د شرر صافي نظم د هغه په خپل غږ کې

د رحيمي غزل د ګل رحمان په غږ کې

د نجيب عامر غزل د هغه په خپل غږ کې

********************************************************* 

په پکتيا کې د نښتر په دوديزه مشاعره کې ويل شوي شعرونه

د ډاکـــټر کمال هایکو د مرهوني په غږ کې

د شفيقي غزل  

د حسن المبارک څلوريزه 

د حسن المبارک غزل 

د سيد جيلاني جلان څلوريزې 

د سيد جيلاني جلان غزل 

د غفوري غزل 

د غفوري نظم 

د فيض الله مالګين څلوريزې 

د مطيع الله تراب غزل

د مطيع الله تراب نظم 

د مجبور نظم 

د محمديار غزل

د بيار سنګ انجان شعر 

—————————————————————————–

د عبدالولي وحدتيار شعر د هغه په خپل غږ کې  

 

 

 

Advertisements